bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana nazwy COI na NIO-PIB

Organy Instytutu i osoby sprawujące funkcje kierownicze oraz ich kompetencje

ORGANY INSTYTUTU I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE ORAZ ICH KOMPETENCJE :


1. Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie - prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
Dyrektor kieruje i zarządza Instytutem.
Do zakresu podstawowych zadań Dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) ustalanie planów działalności Instytutu,
2) realizowanie polityki kadrowej,
3) zarządzanie mieniem i odpowiadanie na wyniki działalności Instytutu,
4) reprezentowanie Instytutu,
5) prowadzenie współpracy naukowej z zagranicą (z międzynarodowymi placówkami, towarzystwami i organizacjami naukowymi),
6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej
Zadania i uprawnienia dyrektora określa ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.(D.U.96 poz.618 z późniejszymi zmianami)


2. Rada Naukowa - Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż
Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej
i badawczo-technicznej. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska
we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych oraz Statut Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

3. Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddziału w Krakowie - dr n. med. Konrad Dziobek

1. Dyrektor Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału Instytutu w ramach obowiązujących przepisów, w zakresie ustalonym przez Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2. Do kompetencji Dyrektora Oddziału należą sprawy niezastrzeżone przepisami prawa
i statutem dla organów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.Opublikował: Katarzyna Jeżak
Publikacja dnia: 07.08.2018
Podpisał: Katarzyna Jeżak
Dokument z dnia: 07.08.2018
Dokument oglądany razy: 3 510