bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.08.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana nazwy Centrum Onkologii - Instytutu im Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Krakowie na Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowi

Status i forma prawna

STATUS I FORMA PRAWNA

INSTYTUT BADAWCZY

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie Oddział w Krakowie jest częścią Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie, który jest państwową jednostką organizacyjną.
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwany dalej "Instytutem" utworzono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej (Dz. U. 1951 nr 19, poz. 153) oraz zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1984 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (M.P. 1984 nr 17, poz. 123).
Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
Dokumenty rejestrowe:
• KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Nr KRS 0000144803
Rejestracja: 30.12.2002 r.

• REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego
Rejestracja: 09.12. 1998 r.
Nr księgi: 000000018613
Oznaczenie organu: W-14
Instytut działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96, poz. 618 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. 2010 nr 96, poz. 620 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 nr 96, poz. 615 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 217 z późn. zm.);
5) Statutu;
6) innych obowiązujących przepisów prawa.Opublikował: Katarzyna Jeżak
Publikacja dnia: 07.08.2017
Podpisał: Katarzyna Jeżak
Dokument z dnia: 07.08.2017
Dokument oglądany razy: 3 102