bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.07.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Statut


TEKST JEDNOLITY
zatwierdzony w dniu 19 marca 2012 r.
S T A T U T
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUTU
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwane dalej "Instytutem" utworzono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej (Dz. U. Nr 19, poz. 153) oraz zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1984 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (M.P. Nr 17, poz. 123).
2.Instytut działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej "ustawą";
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036);
3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96,
poz. 615, z 2011 r. r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092);
4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092);
5) Statutu;
6) innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1.Instytut jest państwową jednostką organizacyjną.
2.Instytut posiada osobowość prawną.
3.Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
4.Instytut posiada Oddziały: w Gliwicach i Krakowie.
5.Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
6.Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w otoku.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania Instytutu


§ 3

1. Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działań profilaktycznych
i diagnostyczno-leczniczych na potrzeby sytemu ochrony zdrowia w zakresie chorób nowotworowych;
2) upowszechnianie oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych
do potrzeb praktyki.
2. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może:
1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
3) koordynować prace w dziedzinie onkologii prowadzone przez inne jednostki w ramach zawartych umów lub programów;
4) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki;
5) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;
6) prowadzić i rozwijać bazy danych oraz rejestry związane z przedmiotem działania Instytutu;
7) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, medycznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności naukowej i intelektualnej, w tym korzystania
z przysługujących Instytutowi praw autorskich, a także działalności wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
8) wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;
9) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
3. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora na podstawie odrębnych przepisów.
4. W zakresie realizacji zadań dydaktycznych Instytut może prowadzić:
1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi, na zasadach określonych w ustawie;
2) inne formy kształcenia (w tym - specjalizacje, szkolenia i kursy dokształcające).
5. Instytut uczestniczy w systemie ochrony zdrowia w szczególności poprzez:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie;
2) profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych;
3) realizację programów polityki zdrowotnej;
4) opracowywanie standardów procedur medycznych;
5) prowadzenie edukacji i promocji zdrowia.
6. W realizacji zadań Instytut współpracuje z Polską Akademią Nauk, ze szkołami wyższymi, innymi instytutami badawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w kraju, a także z odpowiednimi organizacjami i instytucjami działającymi za granicą.
7. Instytut może wykonywać zadania w zakresie służby medycyny pracy w celu realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
8. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie.
9. Instytut może tworzyć spółki kapitałowe, a także obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

Rozdział III
Organy Instytutu
§ 4

Organami Instytutu są:
1. Dyrektor;
2. Rada Naukowa.

§ 5

1. Dyrektora powołuje minister właściwy do spraw zdrowia na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. Kandydata na Dyrektora przedstawia ministrowi komisja konkursowa, powołana przez Radę Naukową.
2. Funkcję Dyrektora można pełnić nie dłużej niż przez dwa następujące po sobie okresy, o których mowa w ust. 1
3. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Rady Naukowej, może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu na okres kolejnych 4 lat osobie, która pełniła funkcję Dyrektora przez dwa następujące po sobie okresy.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać Dyrektora przed upływem kadencji w przypadkach wskazanych w ustawie.

§ 6


Dyrektor:
1) ustala plany działalności Instytutu;
2) realizuje politykę kadrową;
3) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
4) odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;
5) reprezentuje Instytut;
6) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresów działania Rady Naukowej.

§ 7

1. Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy:
1) Zastępców Dyrektora, w tym:
a) Zastępcy Dyrektora - Dyrektora Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej "Dyrektorem Oddziału",
b) Zastępcy Dyrektora - Dyrektora Oddziału w Krakowie, zwanego dalej "Dyrektorem Oddziału",
c) pozostałych Zastępców Dyrektora, określonych w regulaminie organizacyjnym Instytutu;
2) Głównego Księgowego;
2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3. Zastępcy Dyrektora kierują działalnością podporządkowanych im bezpośrednio jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w zakresie ustalonym przez Dyrektora.
4. Zastępcy Dyrektora przedstawiają Dyrektorowi coroczne sprawozdanie z działalności.

§ 8

1. Dyrektor oraz Dyrektorzy Oddziałów mogą powoływać:
1) kolegia w liczbie nie większej niż 5;
2) inne organy opiniodawczo-doradcze w liczbie nie większej niż 10.
2. Zadania, kompetencje, skład i tryb działania kolegiów i innych organów opiniodawczo-doradczych określa regulamin ustalony przez Dyrektora oraz Dyrektorów Oddziałów.

§ 9

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Do zadań Rady Naukowej należy:
1) uchwalanie Statutu;
2) przeprowadzanie konkursu na stanowisko Dyrektora;
3) występowanie z wnioskami do ministra właściwego do spraw zdrowia o powołanie lub odwołanie Dyrektora;
4) opiniowanie kandydatów na stanowiska Zastępców Dyrektora, Sekretarza Naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań;
6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
7) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
9) opiniowanie rocznego planu finansowego;
10) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
11) opiniowanie podziału zysku Instytutu;
12)opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
13) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
14) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
15) wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
16) opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich.
3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 13, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
5. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
7. Rada Naukowa liczy 30 członków. W skład Rady Naukowej wchodzi:
1) 18 pracowników naukowych i badawczo-technicznych, w tym:
a) 16 pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;
b) 2 pracowników naukowych posiadających stopień doktora zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;
2) 12 osób spoza Instytutu, posiadających co najmniej stopień doktora oraz wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej, objętej działalnością Instytutu, powołanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora.
8. W skład Rady Naukowej wchodzi Dyrektor, Zastępca Dyrektora do spraw naukowych, oraz pozostali Zastępcy Dyrektora, Dyrektorzy Oddziałów i Główny Księgowy, jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy i są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej z prawem głosu w sprawach określonych w ustawie.
9. Osoby wskazane w ust. 8 nie są zaliczane do liczby członków określonej w ust. 7.

Rozdział IV
Organizacja Instytutu
§ 10

1. Strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.
2. W skład Instytutu mogą wchodzić w szczególności:
1) komórki działalności naukowej i usługowo-badawczej: kliniki, zakłady, oddziały, samodzielne pracownie, biblioteki, pracownie oraz przychodnie specjalistyczne, poradnie i laboratoria;
2) komórki działalności administracyjno-gospodarczej, technicznej i obsługi: działy, zespoły, sekcje, samodzielne stanowiska pracy.

Rozdział V
Pracownicy Instytutu
§ 11

1. Instytut może zatrudniać pracowników:
1) naukowych;
2) badawczo - technicznych;
3) inżynieryjno - technicznych;
4) administracyjno - ekonomicznych;
5) bibliotecznych i dokumentacji naukowej;
6) wykonujących zawody medyczne;
7) na stanowiskach robotniczych;
8) obsługi i innych.
2. Kierowników komórek organizacyjnych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe, w tym kierowników klinik, zakładów, oddziałów, samodzielnych pracowni, zatrudnia Dyrektor spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3. Tryb i zasady przeprowadzania konkursu określa regulamin ustalony przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową .
4. Dyrektorzy Oddziałów wykonują czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Oddziałów.
5. Prawa i obowiązki pracowników określają: ustawa o instytutach badawczych, ustawa przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, ustawa o działalności leczniczej, kodeks pracy i inne obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział VI
Kryteria i tryb przeprowadzania i ogłaszania konkursu na stanowiska naukowe
§ 12

Pracownikiem naukowym jest osoba zatrudniona na stanowisku:
1) profesora zwyczajnego;
2) profesora nadzwyczajnego;
3) profesora wizytującego;
4) adiunkta;
5) asystenta.

§ 13

1. Zatrudnienie pracownika naukowego w Instytucie poprzedzone jest konkursem.
2. Konkurs ogłaszany jest przez Dyrektora w drodze zarządzenia.
3. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa, powoływana każdorazowo przez Dyrektora w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
4. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, kryteria wyboru, listę wymaganych dokumentów, które kandydat powinien złożyć oraz termin składania dokumentów.
5. Kryteriami wyboru są aktywność i osiągnięcia naukowo-dydaktyczne kandydata.
6. Ogłoszenie o konkursie musi być opublikowane w szczególności na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu.
7. Kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne komisja konkursowa przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
8. Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ust. 5, wyłaniana jest osoba, która uzyskała najwyższą ocenę komisji.
9. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu z jakiejkolwiek przyczyny, bądź nie zatrudnienia przez Dyrektora kandydata wyłonionego w drodze konkursu, Dyrektor może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko pracownika naukowego.
10. W przypadku zatrudniania pracowników na stanowiskach naukowych w Oddziale w Gliwicach i w Oddziale w Krakowie postanowienia ust. 1-9 realizują odpowiednio Dyrektorzy Oddziałów.

Rozdział VII
Komisja dyscyplinarna - tryb wyboru
§ 14

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna w Instytucie w składzie trzech członków, zgodnie z przepisami ustawy.
2. Komisja dyscyplinarna w Instytucie pochodzi z wyboru jej kadencja trwa 4 lata. Mandaty członków komisji dyscyplinarnej wygasają z upływem czwartego roku od daty ogłoszenia wyników wyborów.
3. Czynne prawo wyborcze w wyborach do komisji dyscyplinarnej przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo - technicznemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie.
4. Bierne prawo wyborcze w wyborach do komisji dyscyplinarnej przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo - technicznemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej.
5. W celu przeprowadzenia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej Dyrektor oraz Dyrektorzy Oddziałów w drodze zarządzenia powołują komisje wyborcze, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazują przewodniczącego komisji.
6. Kandydatury na członków komisji dyscyplinarnej zgłaszają do przewodniczącego komisji wyborczej pracownicy, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów.
7. Komisja wyborcza informuje pracowników, o których mowa w ust. 3 i 4 o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów.
8. Głosowanie jest tajne.
9. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów w przeprowadzonych postępowaniach w trybie określonym w ust. 3-8.
10. Komisje wyborcze sporządzają protokoły z wyborów, które przekazują Dyrektorowi.
11. Dyrektor ogłasza wyniki wyborów.
12. W przypadku rezygnacji członka komisji, śmierci, choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka komisji, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z Instytutem, w jego miejsce wstępuje kandydat, który uzyskał kolejną największą liczbę głosów.

Rozdział VIII
Zasady gospodarki finansowej Instytutu
§ 15

1. Mienie Instytutu obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
2. Gospodarowanie mieniem Instytutu odbywa się zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności.
3. Podstawą gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z przychodów
z działalności określonej w § 3, z dotacji oraz z innych źródeł jest roczny plan finansowy Instytutu ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
4. Instytut sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o rachunkowości".
5. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Instytut spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
6. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
7. Sprawozdanie finansowe Instytutu zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
8. Roczne sprawozdanie finansowe oraz informację o zarządzaniu składnikami mienia trwałego Instytutu Dyrektor podaje do informacji publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania przez tego ministra.

§ 16

1. Do czynności prawnych dokonywanych przez Instytut stosuje się przepisy art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.).
2. Instytut sprzedaje innym podmiotom, na podstawie umów prawa cywilnego, składniki aktywów trwałych w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust.4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.).
3. Instytut zgłasza ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyższej niż równowartość w złotych kwoty 20.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę do ministra właściwego ds. zdrowia, polegającej na wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji, dokonaniu darowizny lub na nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, może nie wyrazić zgody na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust. 3.

§ 17

1. Instytut:
1) występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek;
2) pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów;
3) odpowiada za swoje zobowiązania.
2. Dyrektor w ramach możliwości finansowych ustala wielkość środków na wynagrodzenia.

§ 18

1. Instytut tworzy fundusze:
1) statutowy, który stanowi równowartość majątku według stanu na dzień rozpoczęcia działalności;
2) rezerwowy, który tworzy się z nie mniej niż 8% zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.).
2. Instytut może tworzyć fundusze:
1) badań własnych, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
2) stypendialny, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
3) wdrożeń, który tworzy się ze środków przekazanych Instytutowi na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych tego Instytutu, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia;
4) nagród, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy.
3. Fundusze, o których mowa w ust. 1 i 2, tworzy się, zmniejsza się lub zwiększa się
na zasadach określonych w ustawie.

§ 19

Instytut amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn.zm).

§ 20

1. Instytut osiąga przychody w związku z prowadzoną działalnością określoną w § 3,
w szczególności ze sprzedaży:
1) wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
2) świadczeń zdrowotnych;
3) patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych;
4) prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego;
5) produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług.
2. Instytut osiąga przychody z dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Rozdział IX
Przedstawicielstwo Instytutu
§ 21

1. Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Instytutu upoważniony jest Dyrektor.
2. Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektorzy Oddziałów działają w granicach ich umocowania.
3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz ustalać zakres i czas ich umocowania.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 22

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. zdrowia.
2. Traci moc Statut Instytutu zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 5 kwietnia 2011 r.Opublikował: Michał Tomana
Publikacja dnia: 08.07.2014
Podpisał: Małgorzata Tomczyk
Dokument z dnia: 08.07.2014
Dokument oglądany razy: 1 604